Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_RMW_00034 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL - mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 - vaststelling

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 15/06/2021 - 20:00 Digitaal via Teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Walter Horemans; Guy Staes, raadslid; Geert Fierens, raadslid; Nadine Boekaerts, voorzitter; Thomas Wellens; Rudy Nuyens; Lies Ceulemans; Brend Van Ransbeeck; Hanne Cuypers; Ingeborg Van Hoof; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Koen Kerremans; Dirk Aras; Giel Van de Zande; Nathan Rijnders; Leen Vervoort; Julie Cools; Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd

Anja Neels, algemeen directeur

Secretaris

Nancy Roelands, plaatsvervangend algemeen directeur

Voorzitter

Walter Horemans

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00034 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL - mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 - vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Walter Horemans, Guy Staes, Geert Fierens, Nadine Boekaerts, Thomas Wellens, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Brend Van Ransbeeck, Hanne Cuypers, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Jan Hendrickx, Willy Beullens, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Julie Cools, Nancy Roelands
Stemmen voor 21
Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Thomas Wellens, Brend Van Ransbeeck, Nadine Boekaerts, Geert Fierens, Ingeborg Van Hoof, Wim Kelber, Koen Kerremans, Dirk Aras, Giel Van de Zande, Nathan Rijnders, Leen Vervoort, Suzy Put, Guy Staes, Willy Beullens, Julie Cools, Hanne Cuypers, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Walter Horemans
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00034 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL - mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 - vaststelling 2021_RMW_00034 - Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL - mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 - vaststelling

Motivering

Context en historiek

De oproeping van 4 mei 2021 voor de algemene vergadering van CIPAL van 24 juni 2021 bevat volgende agendapunten:

   
  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
  2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
  3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020
  4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
  5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020
  6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
  7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
  8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

   

De toelichtende nota van Cipal over de agendapunten van de algemene vergadering van 24 mei 2021 vind je terug als bijlage.


Argumentatie

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal dv")

De statuten vind je als bijlage.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde in zittingen van 12 februari 2019 en van 19 januari 2021 raadslid Guy Staes aan als vertegenwoordiger en raadslid Walter Horemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Cipal voor de duur van de volledige legislatuur. Je vindt de besluiten terug als bijlagen.

Het mandaat van de vertegenwoordiger dient voor elke algemene vergadering vastgesteld te worden.

De agenda werd samengesteld op voorstel van de raad van bestuur van Cipal. Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van deze agendapunten te weigeren.

Wetgeving

 • decreet lokaal bestuur
 • statuten van Cipal dv, zoals gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 77-78 van het Decreet Lokaal Bestuur - (besluit RMW - algemeen)
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 24 juni 2021, zoals overgemaakt met oproepingsbrief van 4 mei 2021 goed.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.